Aanvragen Beschermingsbewind

werkwijze aanvraag bewind.

Per 1 april 2014 is het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in werking getreden. In artikel 5 van het besluit is bepaald dat curatoren, bewindvoerders en mentoren onder meer dienen vast te leggen wat zij en de betrokkene wederzijds van elkaar mogen verwachten. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een zogenaamd plan van aanpak.

Het bewindsbureau van de rechtbank Overijssel heeft anders dan de meeste bewindsbureaus besloten dat het plan van aanpak tegelijk met het verzoek tot onderbewindstelling moet worden ingeleverd. Dit omdat het bewindsbureau Overijssel niet in de gelegenheid is om voor ieder verzoek tot onderbewindstelling een hoorzitting te laten plaatsvinden.

Een eerste contact kan worden gelegd door middel van een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Mevrouw Stokkentré, mevrouw Besselink of een andere medewerker van Stuiver beschermingsbewind komt betrokkene bezoeken in de eigen omgeving en verstrekt informatie over beschermingsbewind, de werkwijze van Stuiver, wederzijdse verwachtingen en de kosten.

Wanneer iemand vervolgens besluit om bewind aan te vragen bij Stuiver volgt er in principe een tweede gratis gesprek, waarbij het plan van aanpak wordt ingevuld en door beide partijen wordt ondertekend. De consulent die te zijner tijd uitvoering aan het bewind zal geven, zal dit tweede gesprek voor zijn of haar rekening nemen. Meestal zullen schriftelijk nadere gegevens over de persoonlijke situatie verstrekt moeten worden tijdens dit tweede gesprek om het plan van aanpak ook daadwerkelijk goed op te kunnen stellen. Tijdens het eerste gesprek zal exact worden aangegeven welke gegevens Stuiver verwacht te zien tijdens het tweede gesprek. Dat is op voorschrift van het bewindsbureau  en betekent dus ook dat bij gebreke van deze gegevens het plan van aanpak niet of niet volledig kan worden ingevuld waardoor het verzoek niet naar de rechtbank kan worden verzonden.

Er zijn omstandigheden denkbaar waarbij een tweede gesprek niet noodzakelijk, niet wenselijk of niet mogelijk is waardoor een plan van aanpak op een andere wijze tot stand zal komen, dan wel direct kan worden opgesteld bij het eerste gesprek. Te denken valt aan personen met een ernstige hersenbeschadiging of dementie waarbij de actieve betrekking van de rechthebbende niet noodzakelijk, niet wenselijk of niet mogelijk is.

Nadat het bewind is uitgesproken zal de consulent betrokkene opnieuw bezoeken voor het intakegesprek waarbij de administratie wordt overgedragen aan  de consulent en er vervolgafspraken worden gemaakt over praktische zaken zoals het budget, leefgeld, contactmomenten en alles wat verder ter tafel komt.

Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap
Postbus 756 | 7500 AT ENSCHEDE

info@stuiverbb.nl | 088 482 07 77

Tel. bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur (ma t/m vr)

Een email kan altijd worden verstuurd en wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, tijdens kantooruren binnen 24 uur beantwoord.